Consumentenvoorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen BrixIT en particuliere klanten (consumenten) betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

Artikel 1. Algemeen

1.1\ In deze voorwaarden wordt BrixIT, gevestigd aan de Industrieweg 9, 9422 CX te Smilde, verder aangeduid als BrixIT en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder BrixIT mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.

1.2\ Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met BrixIT betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.3\ Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen BrixIT en een (potentiële) koper voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.

1.4\ Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van BrixIT tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

1.5\ Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de koper zijn bevestigd.

1.6\ Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij BrixIT en een laatste versie van deze voorwaarden is te downloaden via de website van BrixIT (brixit.nl).

1.7\ BrixIT behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1 Alle offertes van BrixIT, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt BrixIT zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal BrixIT dit schriftelijk of per e-mail aan koper bekend maken.

2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden BrixIT slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door de directie van BrixIT.

2.4 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologie, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door BrixIT verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door BrixIT te verrichten wezenlijke andere prestatie. BrixIT behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De koper kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door een mondelinge bestelling of het zenden van een bestelling per fax, brief, mail of ander medium, doch uitsluitend door een bestelling via de website van BrixIT met een daaropvolgende digitale orderbevestiging van BrixIT.

3.2 Een digitale opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper onverwijld bezwaar maakt.

3.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een andere blijk van acceptatie door BrixIT is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door BrixIT zijn bevestigd.

3.4 BrixIT heeft ten allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden

Artikel 4. Prijzen

4.1 De zaken van BrixIT worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij BrixIT. De diensten van BrixIT worden verricht tegen de prijs die BrixIT na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

4.2 Alle aanbiedingen van BrixIT zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten.

4.3 Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde wordt een bedrag voor order- en administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 5. Levering

5.1 De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 30 dagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.

5.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt BrixIT de wijze van verzending. BrixIT draagt het risico van de zaken af aan koper op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

5.3 Wordt op verzoek van koper de levering uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

5.4 De maximale levertijd van een bestelling bedraagt 30 dagen, uitgezonderd bestellingen die pre-order producten bevatten of producten met een onbekende levertijd. Deze producten worden gekenmerkt met een speciale status, waar de koper bekend mee is. Indien de levertijd van de bestelling binnen 30 dagen niet haalbaar is, zal BrixIT de koper hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om een alternatief product te kiezen, een nieuwe levertijd overeen te komen of de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.

5.5 BrixIT is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

5.6 In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door BrixIT op te geven opslagplaats, heeft BrixIT het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door BrixIT gemaakte extra kosten, zoals verzend- en administratiekosten te vergoeden.

5.7 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens BrixIT.

5.8 Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door BrixIT geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.9 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper die in gebreke blijft met tijdige betaling, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt.

5.10 Verder is BrixIT bij het in artikel 5.9 vermelde verzuim gerechtigd het door de koper verschuldigde bedrag te verhogen met de (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. De incassokosten worden bij de koper eerst in rekening gebracht, nadat de koper via een ingebrekestelling eerst in de gelegenheid is gesteld het verschuldigde bedrag alsnog binnen 14 dagen te voldoen en de koper in deze ingebrekestelling erop is gewezen, dat na verval van de termijn van 14 dagen de vordering zal worden verhoogd met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens het staffeltarief in het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW.

De buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt: Minimumtarief € 40,00 15% over eerste € 2.500,00 10% over volgende € 2.500,00 5% over volgende € 5.000,00 1% over de volgende € 190.000,00 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

5.11 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6. Ontbindingsrecht (Herroepingsrecht)

6.1 Nadat de koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met BrixIT te ontbinden. In het kader van een overeenkomst tot het verrichten van een dienst loopt de termijn van 14 dagen vanaf de dag dat de overeenkomst wordt gesloten. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.

6.2 Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan BrixIT te melden en het product - na aanvraag van een rma nummer - te sturen naar BrixIT. De koper draagt in dit geval zelf verantwoordelijk voor de kosten en het risico van het verzenden.

6.3 Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met BrixIT ingevolge artikel 6.1. en 6.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal BrixIT het aankoopbedrag van de ingeleverde producten binnen veertien (14) dagen na ontbinding aan de koper terugbetalen.

6.4 BrixIT behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van BrixIT of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van BrixIT schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal BrixIT de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. BrixIT heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden en te verrekenen.

6.6 De bepalingen in de wet \"Kopen op afstand\" zijn van toepassing.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 BrixIT behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde zaken tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door BrixIT aan de koper geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door BrixIT ten behoeve van de koper in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen BrixIT van de koper te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de koper in de nakoming van de tussen BrixIT en de koper gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 8. Aflevering en reclames 8.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is BrixIT voor overschrijding nimmer aansprakelijk.

8.2 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan BrixIT met een duidelijke omschrijving.

8.3 De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

Artikel 9. Garantie

9.1 De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op het door BrixIT op te geven adres, onder vermelding van een bij BrixIT op te vragen servicenummer.

9.2 BrixIT verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde \\'carry-in\\'- garantie op fabricage- en materiaalfouten, wat inhoudt dat de kosten voor het retourneren na 14 dagen van aanschaf van en naar de koper voor rekening van de koper zijn.

9.3 In het geval de verpakking of de inhoud hiervan bij aankomst beschadigd blijkt te zijn, dient de koper een proces-verbaal in te dienen bij het PostNL postkantoor. Dit proces-verbaal dient de koper in bij BrixIT binnen 2 dagen na aflevering van de goederen, waarna BrixIT zorgt voor de afwikkeling van de transportschade. Indien het de eerste zending betreft heeft de koper het recht dat de zaak onbeschadigd aankomt. Koper dient dan bij aflevering direct te reclameren/zaak niet in ontvangst te nemen.

9.4 Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient de koper een kopie van de originele factuur aan BrixIT toe te zenden per fax, mail of toe te voegen bij de retourzending.

In het geval er geen kopiefactuur is bijgevoegd, wordt de retourzending niet in behandeling genomen maar direct aan koper retour gezonden. Er zal dan € 15,- administratie en verwerkingskosten aan de koper in rekening worden gebracht

9.5 Producten worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de producten tegen hetzelfde producten omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal zes (6) maanden na leveringsdatum, Voor wederverkopers is deze omruiltermijn 14 dagen. Zijn producten niet (meer) in assortiment of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar de leverancier. BrixIT is voor in dat geval voor reparatie afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier. Voor wederverkopers geldt een garantietermijn van zes (6) maanden, tenzij de producent een langere garantietermijn hanteert.

(Als het product binnen zes maanden na aflevering kapot gaat of een mankement vertoont, wordt op grond van de wet vermoed dat het product al bij aflevering niet aan het conformiteitsvereiste voldeed. Het is dan aan de verkoper om aan te tonen dat het product niet door een fabricagefout, maar door verkeerd, abnormaal of onkundig gebruik van de koper kapot is gegaan (artikel 7:18 lid 2 Burgerlijk Wetboek).

9.6 Geen garantie wordt gegeven op toetsenborden, muizen, joysticks, batterijen en accu\'s van draagbare computers alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, linten en verwisselbare informatiedragers e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur van de bij de apparatuur geleverde magnetische informatiedragers, voor zover er ook sprake is van verbruik en/of beschadiging en/of ondeugdelijke gebruik van deze zaken.

9.7 Een uitzondering op 9.1 vormen TFT monitoren met 1 of 2 defecte pixels. Deze komen niet in aanmerking voor garantie, tenzij bij de bestelling de zogenaamde \"Nul dode pixels garantie\" is afgenomen.

9.8 De garantie voor de producten van BrixIT die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door BrixIT een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Voor het recht op garantie geldt, dat dit slechts geschiedt wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd.

9.9 Met betrekking tot producten van derden is BrixIT tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

9.10 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegevens met een tijdsduur van 90 dagen.

9.11 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van BrixIT liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval \"virussen\" worden geconstateerd, behoudt BrixIT zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten bij de koper in rekening te brengen.

9.12 Indien de koper aan BrixIT een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van BrixIT. De koper zal al dan BrixIT vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

9.13 Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft BrixIT garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

9.15 In geval van recht op terugbetaling van de verzendkosten zal BrixIT nimmer meer dan € 15,- terugbetalen.

9.16 BrixIT is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor BrixIT in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal BrixIT niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van BrixIT.

10.2 De koper vrijwaart BrixIT te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

10.3 Onverminderd het vorenstaande is BrixIT in ieder geval nimmer aansprakelijk: wegens niet of niet tijdige levering; voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.; in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht); indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt; voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in BrixIT's bedrijfsruimte bevinden; voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen; voor schade door geleverde software; voor schade ten gevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers; voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

10.4 Indien BrixIT in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt BrixIT slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

10.5 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is BrixIT nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

10.6 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door BrixIT ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 11. Ontbinding

11.1 Indien de koper zijn verplichtingen jegens BrixIT niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die BrixIT te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

11.2 In de gevallen onder 11.1 genoemd, heeft BrixIT het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11.3 BrixIT is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

11.4 In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst BrixIT schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

11.5 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

11.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door BrixIT verrichte prestaties, en heeft BrixIT onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 12. Software

12.1 Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 14 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.

Artikel 13. Tekortkomingen

13.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door BrixIT niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan BrixIT niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de koper voor BrixIT als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

13.2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 13.1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van BrixIT alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door BrixIT redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

13.3. BrixIT heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. BrixIT is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is BrixIT gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. BrixIT behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

13.4. BrixIT heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 14. Toepasselijkheid

14.1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.

14.2 Alle geschillen voortvloeiend uit de met BrixIT gesloten overeenkomst(en), zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 15. Overige bepalingen

15.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

15.2 De koper van goederen van BrixIT in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, welke BrixIT in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van BrixIT.